Zamknij

WrˇŠ do AktualnoÂci

24.01.2013

Volkswagen otrzyma│ miŕdzynarodow▒ nagrodŕ w dziedzinie zrˇwnowa┐onego rozwoju

Koncern Volkswagen po raz kolejny zosta│ wyrˇ┐niony za zaanga┐owanie w dziedzinie zrˇwnowa┐onego rozwoju i spo│ecznej odpowiedzialnoÂci biznesu. Žwiatowe Forum Etyki w Biznesie uhonorowa│o dzia│ania koncernu nagrod▒ Ethic in Business Award 2012 w kategorii "Outstanding Corporation".

Zarz▒d Žwiatowego Forum uzasadni│ wybˇr przede wszystkim sta│ymi dzia│aniami Volkswagena w dziedzinie zarz▒dzania Ârodowiskowego i zaanga┐owaniem spo│ecznym koncernu. Gremium uwzglŕdni│o zarˇwno pozycjŕ Volkswagena w presti┐owym indeksie zrˇwnowa┐onego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index, jak i trzeci▒ pozycjŕ w Sustainalytics DAX 30 Rating.

Žwiatowe Forum Etyki w Biznesie uzasadni│o przyznanie nagrody faktem, i┐ Volkswagen jest liderem w zakresie odpowiedzialnoÂci spo│ecznej oraz realizuje wzorcowe, innowacyjne projekty. PodkreÂlono tak┐e pozytywny wk│ad koncernu w ┐ycie spo│eczne oraz wspieranie, poprzez rozmaite projekty zwi▒zane ze Ârodowiskiem i zdrowiem, takich uniwersalnych wartoÂci jak integracja, odpowiedzialnoŠ oraz szacunek dla cz│owieka i Ârodowiska.

Ethic in Business Award jest przyznawana przez World Forum for Ethics in Business, co dwa lata od 2006 roku, jako wyrˇ┐nienie dla osˇb i przedsiŕbiorstw reprezentuj▒cych wysoki poziom odpowiedzialnoÂci i etyki w biznesie. Žwiatowe Forum Etyki w Biznesie organizuje regularnie miŕdzy innymi takie imprezy jak International Leadership Symposium on Ethics in Business i World Youth Forum i jest platform▒ Âwiatowego dialogu w zakresie Corporate Governance.

╝rˇd│o: bank prasowy

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn