Zamknij

Co oferujemy?
Serwisowy Kontrakt Flotowy.

 • Preferencyjne przyjŕcie do serwisu
 • Sieciowy, jednolity rabat na czŕÂci, materia│y eksploatacyjne i us│ugi serwisowe
 • Regionalne stawki roboczogodziny na us│ugi serwisowe
 • Bezgotˇwkowy system rozlicze˝
 • Faktura zbiorcza
 • Raporty z eksploatacji samochodˇw
 • Struktura geograficzna stacji dealerskich Volkswagen dostosowana do potrzeb floty
 • Zmniejszenie wydatkˇw zwi▒zanych z eksploatacj▒ floty
 • Autoryzacja us│ug serwisowych – kontrola nad kosztami floty
 • Jedna umowa – szeroki zakres dzia│ania
 • Ka┐dy klient posiadaj▒cy min. 10 pojazdˇw marki Volkswagen zyskuje obni┐one stawki na obs│ugŕ serwisow▒
 • Przy centralnym fakturowaniu, nastŕpuje weryfikacja naliczonych kosztˇw (zgodnoŠ jednostek roboczych oraz u┐ytych materia│ˇw z wytycznymi producenta) przez specjalistˇw importera oraz uzyskuje siŕ wyd│u┐ony termin p│atnoÂci 14 dni lub 21 dni od wystawienia faktury

Ponad 10 tysiŕcy kierowcˇw Volkswagenˇw – reprezentuj▒cych najlepszych polskich pracodawcˇw – codziennie korzysta z rozwi▒za˝ SKF.

Jakie mamy narzŕdzia? Auto Team Fleet.System informatyczny do obs│ugi flot.

Systemowa obs│uga posprzeda┐na flot zapewnia naszym Klientom:
- rozwi▒zanie sieciowe
- opiekŕ posprzeda┐n▒
- gwarancjŕ wysokiej jakoÂci us│ug
- pomoc w zarz▒dzaniu parkiem samochodowym

W ramach Auto Team Fleet przygotowaliÂmy Serwisowy Kontrakt Flotowy, w ktˇrym zawarliÂmy zasady obs│ugi posprzeda┐nej Klientˇw flotowych na korzystnych warunkach.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn